Kirkemusiker/organist og Kirke- og kulturmedarbejder

 

   

En stilling som Kirkemusiker/organist samt en stilling som Kirke-og kulturmedarbejder ved Frederikshavn Kirke er ledig pr. 1 oktober 2018.

 

·         Stillingen som kirkemusiker/organist er på 14 timer pr. uge.

 

·         Stillingen som kirke- og kulturmedarbejder er på 23 timer pr. uge.

 

Det vil være muligt at søge begge stillinger - så der opnås et ugentlig timetal på 37 timer.

 

Kirkemusiker/organist skal varetage følgende opgaver:

 • Vikariere for organisten, ved gudstjenester, plejehjemsgudstjenester, kirkelige handlinger, møder i Sognehuset
 • Vikariere som korleder, (evt. virke fast som korleder) med det eksisterende kor på ca. 15 deltagere
 • medvirke ved musikgudstjenester
 • medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning.
 • medvirke til planlægning af f.eks. ”Syng solen ned”, aftensang med liturgi mv.
 • medvirke ved gudstjenester for migranter
 • i samarbejde med fuldtidsorganist arrangere koncerter mv.

 

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

 • børnearbejde, herunder babysalmesang, børnebongo, dåbsjubilæum m.m.
 • minikonfirmandundervisning
 • medvirke ved familiegudstjenester
 • Diakonale opgaver herunder at bistå frivillige, med tilrettelæggelse og formalia.
 • sognearrangementer o. lign.
 • medvirke i et samarbejde med evt. kommende præst for migranter i et arbejde blandt migranter

 

Den endelige stillingsbeskrivelse udformes konkret med den/de person(er) der ansættes.

 

Frederikshavn Sogn har ca. 8.000 indbyggere, 3 præster, for tiden 1 fuldtidsorganist og den vakante deltidsstilling, 3 kordegne, 1 kirketjener 1 køkken medhjælper.

 

 

 

 

 

Vedr. kirkemusiker/organist:

 

Vi forventer, at du er engageret og samarbejdsvillig, og at du sammen med kolleger, kor og menighed kan være med til at bidrage til det musikalske og kirkelige liv i vores sogn.

 

 

 

Orglet i Frederikshavn Kirke er fra Marcussen & Sønner og har 39 stemmer, 3 manualer og pedal.

 

 

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

 

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,

 

 CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

 

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet

 

·         273.388 kr. – 399.567 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.072 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

 

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116 kr. – 371.790 kr. årligt (nutidskroner).                         Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257 kr. – 60.971 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

 

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.

 

·         Basistrin 1 udgør kr. 294.418 årligt (nutidskroner) og

 

·         Basisløntrin 2 udgør kr. 308.437 årligt (nutidskroner).

 

Indplacering sker efter anciennitet.

 

Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner) for tjeneste

 

ved 1 kirke / 29.844. (nutidskroner) 

 

 

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

 

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

 

 

Vedr. ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder:

 

Vi forventer, at du er imødekommende, udadvendt og kan lide at være sammen med mennesker i alle aldre og har erfaring med formidling af kristendomskundskab.

 

 

 

Ved ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder skal der forinden ansættelse ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen som sognemedhjælper og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i

 

·         Løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 280.398 kr. – 371.527 kr.(nutidskroner).  

 

Fikspunktet er 294.418 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.806 kr. (nutidskroner).

 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling som sognemedhjælper, aflønnes i

 

·         Løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 294.418 kr. – 420.597 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 308.437 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.806 kr. (nutidskroner).

 

 

 

Aftale om sognemedhjælperens indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

 

 

 

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til koordinerende kordegn Kirsten Wilhelmsen, tlf. 98420599 eller kontaktperson Egon Olesen, tlf. 98427170, Frederikshavn Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 4, 9900 Frederikshavn.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til: 8476fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. august 2018.

 

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 36

 

Menighedsrådet kan oplyse,

 

·         at der vil være tre måneders prøvetid

 

·         at der vil blive indhentet referencer samt børneattest

 

·         at der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet   

 

i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

 

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning til

 

en af stillingerne eller dem begge